Στοιχεία Εταιρείας
Υπηρεσίες - Υλικά
Βοήθεια

Υπηρεσίες

Επιλεγμένες Υπηρεσίες


Υλικά

Επιλεγμένα Υλικά


Τεχνικές - Κατασκευαστικές Άδειες
Εάν υπάρχουν Τεχνικές / Κατασκευαστικές άδειες διαθέσιμες, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφα.
Προσωπικό Εταιρείας
Παρακαλώ εισάγετε το πλήθος των εργαζομένων ανά κατηγορία:

Παρακαλώ επισυνάψτε ένα οργανόγραμμα που να δείχνει την οργάνωση της Εταιρείας σας*.

Παρακαλώ δώστε τα ονόματα των κύριων επαφών μέσα στην Εταιρείας σας:

Εάν το Προφίλ της εταιρείας σας είναι διαθέσιμο παρακαλώ επισυνάψτε το.
Θυγατρική Εταιρεία
Ασφαλιστική Κάλυψη
Αξία σε €
Πάροχος Ασφάλισης
Προηγούμενη Εμπειρία - Έργα & Υπηρεσίες
Βοήθεια
Παρακαλώ επισυνάψτε μία λίστα με έργα που έχετε εκτελέσει ή υφιστάμενες συνεργασίες που έχετε. Παρακαλώ αναφέρετε χρονιά, τομέα και ποσά.*
Πιστοποιητικά (ISO)
Είσαστε αυτή την περίοδο κάτοχος πιστοποίησης ISO9001 ή κάτι αντίστοιχο; Εάν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο.
Χρησιμοποιείτε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001 ή κάτι αντίστοιχο; Εάν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο.
Αν διαθέτετε κάποιο άλλο πιστοποιητικό πέρα των ανωτέρω, παρακαλώ επισυνάψτε.
Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας
Υπάρχει συγκεκριμένη Πολιτική της Εταιρίας σας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας; Εάν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο.
Χρησιμοποιεί η Εταιρία σας άλλους δείκτες απόδοσης ασφάλειας; Εάν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε αντίγραφο.
Οικονομικά Στοιχεία
Παρακαλώ επισυνάψτε τους Ισολογισμούς σας, για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
Στοιχεία Καταχωρητή
Αποποίηση Ευθύνης
Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει καταρτισθεί για την εξυπηρέτηση πληροφοριακών σκοπών και μόνο και δεν αποτελεί σύμβαση, προσφορά για σύναψη σύμβασης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για σύναψη σύμβασης. Το παρόν ερωτηματολόγιο, η λήψη αυτού ή η συμμετοχή σε αυτό δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε αυτό, και καμία άμεση ή έμμεση υποχρέωση για αποζημίωση δε θεμελιώνεται αναφορικά με την αξιολόγηση και κατάρτιση της λίστας των εγκεκριμένων προμηθευτών, η οποία απόκειται στην απόλυτη κρίση της εταιρείας ELPEDISON Α.Ε.
Πνευματική Ιδιοκτησία
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ELPEDISON Α.Ε. Συνεπώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της εταιρείας ELPEDISON Α.Ε.Παρακαλώ, πληκτρολογείστε τους χαρακτήρες στο παρακάτω πλαίσιο:

Back to List